La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 21 de juliol de 2017, va acordar atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Tivissa, per un import de 95.444,00€, per a destinar-los al Programa de despeses corrents de l’Ajuntament de Tivissa.

Divulgacio PLA_NORMES_2013