Ordenança de creació del registre electrònic municipal
Ordenança general de subvencions
Ordenança municipal reguladora de tinença d'animals
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa de prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de la prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Ordenances fiscals per a l'any 2011
Ordenances fiscals per a l'any 2017
Ordenances fiscals per a l'any 2016
Ordenances fiscals per a l'any 2015
Ordenances fiscals per a l'any 2014
Ordenances fiscals per a l'any 2013
Ordenances fiscals per a l'any 2012
Ordenances fiscals per a l'any 2009
Ordenances fiscals per a l'any 2008
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de les taxes per la tramitació i atorgament de llicència d'activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'Administració ambiental
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries o residus urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en l'oficina municipal de turisme
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora del Preu públic de l'Escola municipal de Música
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les contribucions especials
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de voreres
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora dels Impostos directes
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora dels Impostos indirectes
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de les Taxes i Contribucions especials
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora dels Preus Públics
Ordenances fiscals per a l'any 2007
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per al gestió de runes i residus de la construcció
Ordenances fiscals per a l'any 2006
Ordenances fiscals per a l'any 2005
Ordenances fiscals generals
Ordenances fiscals per a l'any 2004
Ordenança fiscal núm. 1 annex A reguladora del Impost de béns immobles