Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal
Reglament d'ús de les piscines municipals
Reglament orgànic municipal (ROM)
Reglament del servei públic d'escola de música municipal
Reglament del servei públic municipal de càmping i allotjament
Reglament sobre el funcionament del registre de factures
Reglament del Registre municipal d'unions estables de parella
Reglament de règim intern del centre de dia
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable