Planejament urbanístic municipal

Figures de planejament urbanístic en tràmit:

Modificació puntual de les NSP de Tivissa per regular i delimitar el dipòsit controlat i regular les claus 7d, 7e i 7f

Aprovació inicial:

Memòria i informe de sostenibilitat ambiental

Edicte

Aprovació provisional:

Document modificació puntual normes subsidiàries

Memòria ambiental

Informe resposta